Apoteka danas


Odlukom Skupštine grada Kraljeva od 2010.godine Grad Kraljevo je preuzeo osnivačka prava nad Apotekarskom ustanovom Kraljevo i nakon registracije u Trgovinskom sudu Apotekarska ustanova posluje kao Apoteka Kraljevo.

Apoteka obavlja farmaceutsku delatnost na primarnom nivou na području Grada Kraljevo i Opština Raška i Vrnjačka Banja. Na području Raškog okruga Apoteka Kraljevo ima 32 apoteka (6 apoteka, 9 ogranaka i 17 apotekarskih jedinica), centralni magacin, pravnu, ekonomsku i informatičku službu i ukupno 115 radnika zaposlenih na neodredjeno vreme.

Stručni kadar čine 2 specijalista farmaceutske tehnologije, 3 specijalista farmakoekonomije, 1 specijalista kozmetologije, 1 specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite, 1 specijalistu za marketing i manadžment (ukupno 8 specijalista), 49 diplomiranih farmaceuta i 52 farmaceutskih tehničara.

Apoteka ima 14 zaposlenih, nemedicinskog osoblja.

Kao dokaz visokog kvaliteta u obavljanju farmaceutske delatnosti je posedovanje standarda SRPS ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007.

                                                                               VIZIJA I MISIJA


    Cilj uvođenja Integrisanog sistema menadžmenta je podizanje kvaliteta usluge i zadovoljstva pacijenta i korisnika usluga “Apoteke Kraljevo”.

    Cilj ćemo ostvariti kroz POLITIKU IMS-a, brige za zaštitu životne sredine i bezbednosti na radu.

    Naš cilj su i zadovoljni zaposleni.

    Ovaj cilj ćemo ostvariti kroz permanentnu edukaciju i motivaciju svih zaposlenih, stvarajući korporativnu kulturu naše organizacije i brigu o zdravlju zaposlenih.

     “Apotekarska ustanova Kraljevo” je i edukativna baza za sticanje stručnih sposobnosti farmaceutskih tehničara i magistara farmacije u toku obavljanja stručnog staža.
    Kvalitetna farmaceutska zdravstvena usluga je naša profesionalna obaveza, naše zvanje, naš ponos.                                                                             VIZIJA APOTEKE


Implementacija integrisanih sistema menadžmenta QMS-a, EMS-a i OHSAS-a
Profesionalno obavljanje farmaceutske delatnosti primenom koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite i DAP-a
Briga za zaštitu životne sredine
Bezbedan i siguran rad za sve zaposlene
Upravljanje ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima u cilju postizanja produktivnosti za uspešno poslovanje apoteke

Apoteka Kraljevo obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost koja obuhvata:

 • promociju zdravlja, prevenciju bolesti, zdravstveno vaspitanje i savetovanje u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja
 • snabdevanje stanovništva lekovima i medicinskim sredstvima, biljnim i tradicionalnim lekovima, ortopedskim pomagalima, dijetetskim proizvodima, dečjom hranom, kozmetičkim preparatima i drugim proizvodima značajnim za zdravlje ljudi
 • izradu magistralnih i galenskih preparata
 • praćenje interakcija i neželjenih dejstava lekova i pomoćnih lekovitih sredstava
 • sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih i praćenje savremenih tendencija u oblasti farmakoterapije
 • sprovodjenje mera stalnog unapredjenja kvaliteta stručnog rada, implementacija standarda i provera stručnog rada
 • organizuje odlaganje lekova i medicinskih sredstava sa proteklim rokom
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom

 

ZJAVA O IMS

(INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA)

Cilj uvođenja Integrisanog sistema menadžmenta je podizanje kvaliteta usluge i zadovoljstva pacijenta i korisnika usluga “Apotekarske ustanove Kraljevo”.

Cilj ćemo ostvariti kroz POLITIKU IMS-a, brige za zaštitu životne sredine i bezbednosti na radu.

Naš cilj su i zadovoljni zaposleni.

Ovaj cilj ćemo ostvariti kroz permanentnu edukaciju i motivaciju svih zaposlenih, stvarajući korporativnu kulturu naše organizacije i brigu o zdravlju zaposlenih.

“Apotekarska ustanova Kraljevo” je i edukativna baza za sticanje stručnih sposobnosti farmaceutskih tehničara i magistara farmacije u toku obavljanja stručnog staža.

Kvalitetna farmaceutska zdravstvena usluga je naša profesionalna obaveza, naše zvanje, naš ponos.

VIZIJA APOTEKE

 • Implementacija integrisanih sistema menadžmenta QMS-a, EMS-a i OHSAS-a

 • Profesionalno obavljanje farmaceutske delatnosti primenom koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite i DAP-a

 • Briga za zaštitu životne sredine

 • Bezbedan i siguran rad za sve zaposlene

 • Upravljanje ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima u cilju postizanja produktivnosti za uspešno poslovanje apoteke

» Vesti