Istorijat apoteke


Izvodi iz knjige “Apoteka u  Karanovcu “ Milutina R. Jugovića

Polovinom 1879. godine javio se molbom da želi u Karanovcu otvoriti i držati javnu apoteku magistar farmacije Dušan Todorović pa je zbog toga “pozvat odbor da o tome donese svoje zaključenije”. Pošto je pažljivo razmotrio predlog odbor je:

REŠIO Da se učini predlog preko policajne vlasti za dozvolu da može apoteka u ovoj varoši postojati, i da se može g. Dušan za apotekara ovdi primiti,-a odbor je mnenja da je u opštini apoteka od potrebe, zato: što opština ima preko 500 poreskih glava, što stoji u priličnom rastojanju izmedju Čačka, Kragujevca i Kruševca kao varoši u kojima postoje apoteke, a u isto vreme ovdi postoje svagda dva lekara i to: sreski i vojeni...

Po izvršenom pregledu a po jednoglasnom “mnenju” Komisije izlazi ovakav: REZULTAT Da je g.Dušan Todorovic, svoju Apoteku prema Zakonu, za apoteke i apotekare kako sa propisanim lekovima, tako i sa dovoljnim količinama istih a tako i sa nužnim priborom i naučnim sredstvima snabdeo, i pošto je još dva ormara za Apoteku i nužne knjige apotekarske naručio to je komisija ovaga “mnenja: da se Apoteka za javnu prizna.

Ministar je 14. novembra 1881. godine obavestio okružnog načelnika u Čačku, a ovaj sreskog u Karanovcu da”...je g. Dušan Todorovic, apotekar karanovački ispunio i taj zakonski uslov što je postao srpski podanik to se njegova apoteka oglasuje za javnu.

Što više odmiče 19.vek u Srbiji se sve više oseća uticaj “sanitetske struke” iz zemalja koje su dalje odmakle u njenom razvoju. Sa apotekarima koji iz Evrope dolaze u zemlju “idu i lekovi”. Sa razvojem apotekarstva nestaju “priručne apoteke” kod sreskih i okružnih lekara. Posle smrti D. Todorovića 1901.godine apoteka je vlasništvo udove Drage.

Polovinom marta 1904. godine Momir Nikolić, administrator u apoteci, podnosi molbu ministru unutrasnjh dela i moli za odobrenje da kupi apoteku pok. Dušana Todorovića.

U maju 1905. godine stara apoteka u nepromenjenom obliku i na istom mestu više opštinske kuće, postala je i de facto i de jure Momira Nikolića koji će sa ovom apotekom ostati u Kraljevu  sve do 1929. godine.
U kraljevačku apoteku Momira Nikolića 1921. godine dolazi za pomoćnika-stručnog saradnika , diplomirani apotekar Miodrag M. Marković. Novi pomoćnik ostaje godinu dana u apoteci, a potom odlazi. Pošto ne može da dobije koncesiju da u Kraljevu otvori drugu apoteku, otvara u gradu na Ibru drogeriju.

Broj stanovnika u dvadeset opština sreza žičkog se umnožava. Nove fabrike i druge ustanove prouzrokovale su priliv stanovništva u grad- taj bitan uslov za otvaranje sledeće apoteke u Kraljevu. Još nije stupio na snagu Zakon o uređenju Vrhovne državne uprave u Jugoslaviji kad je, umesto već prisutnog apotekara u Kraljevu, koncesiju za držanje i otvaranje druge javne apoteke u Kraljevudobio Miroslav Pelnarz,(u toku rata “šef apoteke u bolnici prestolonaslednika Aleksandra I Karađorđevica u Solunu) koja postoji do 1948. godine.

U Kraljevu su, inače, jos pri otvaranju druge apoteke postojali svi uslovi za otvaranje i treće javne apoteke, ali će Kraljevo treću apoteku dobiti tek 1935.godine. U Mataruškoj Banji apotekari su u toku sezone otvorili filijalu apoteke za koju su što treba nosili iz matične apoteke i posle sezone vraćali pribor i lekove u matičnu apoteku u Kraljevo. Ova filijala je od 1937. do 1941. godine stalno u sastavu apoteke Miodraga M. Markovića.

Drugi svetski rat je Kraljevu trećinu stanovništva odneo u smrt.U masovnom streljanju koje su Nemci izvršili od 15. do 20. oktobra 1941. godine, streljan je mr ph Miodrag M. Marković sa sinovima i kolegom Živojinom Kraičaninom.

Porodica Miodraga M. Markovića, početkom 1948. godine, predaje apoteku državi. Iste godine po odluci Gradskog narodnog odbora osnovano je preduzeće pod nazivom Gradska apoteka u Kraljevu. Za prvog direktora postavljen je Momčilo Radović

Iz godine u godinu menja se organizacija zdravstvene službe.

U Kraljevu 1957. godine postoje tri apoteke: “Crveni krst”sa filijalom Apotekom u Mataruškoj Banji , “ Pomoć” i “Prva narodna apoteka” danas “ Zdravlje”

Ovakvo stanje organizovanosti apoteka ostaje do 1963. godine kada će se apoteke udružiti u novu radnu organizaciju “Narodna apoteka Kraljevo” i prvi direktor je Todor Todosijević, a posle njegovog odlaska u penziju radni ljudi su za direktora izabrali 1964.godine Jelicu Janić koja na ovom mestu ostaje do 1977. godine kada odlazi u penziju.

1973. godine pri Medicinskom centru Kraljevo bude osnovana Služba za medicinsko snabdevanje, čiji je prvi načelnik mr. farm. Zenifa Šoškić.

Narodna apoteka 1977. godine na svom kormilu dobija novog rukovodioca mr ph Milicu Radovanović.

1984. godine integrišu se Narodna apoteka i  Služba za medicinsko snabdevanje.

Od jedne apoteke u  srezu karanovačkom posle sto godina postoji pet apoteka u opštini Kraljevo i deset stanica u fabrikama i seoskim naseljima.Od jednog apotekara u srezu posle sto godina Kraljevo ima 28 farmaceuta, 32 farmaceutska tehnicara i 16 radnika. 

Po odlasku Milice Radovanović u penziju na čelu Narodne apoteke je Zenifa Šoškić.

Apoteka 1990.godine postaje radna jedinica Zdravstvenog centra – OOUR Apoteka 1994. godine formira se Apotekarska ustanova Kraljevo kao samostalna zdravstvena ustanova (ZU) koja svojom delatnošću pokriva opštine Kraljevo, Raška i Vrnjačka Banja.U periodu od 1994. do 1997. godine direktor je Živana Jovanović koja odlazi na mesto direktora Farmaceutske komore Srbije, a na njeno je postavljena VD Ljubica Popović 1999. godine je za direktora izabrana Snežana Grujičić koja tu funkciju obavlja do 2001. godine kada dipl.farm. Miroslav Majstorović preuzima funkciju direktora Apotekarske ustanove Kraljevo.

Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenoj zastiti 2005.godine Apotekarska ustanova Kraljevo menja naziv u Apoteka Kraljevo čiji osnivač postaje Opština Kraljevo.

01.09.2012. odlukom Skupštine grada Kraljevo na čelo Apoteke postavljena vd direktorka Dragana Mitić Salom , dipl.farm.spec.

Odlukom Skupštine grada Kraljevo 25.03.2013. razrešena je funkcije vd direktor Dragana Mitić Salom dipl.farm.spec i imenovan direktor Ivan Divac dipl.farm.spec.

» Vesti